ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ WONDER DREAM SWITZERLAND 7วัน 5คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ WONDER DREAM SWITZERLAND 7วัน 5คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ WONDER DREAM SWITZERLAND 7วัน 5คืน นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา "TOP OF EUROPE" ชมวิวอัศจรรย์ ของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น กลาง "หมู่บ้านเซอร์แมท'' ตามรอยซีรี่ย์ดัง ทะเลสาบเบรียนซ์ เช็คอินแลนด์มาร์ค หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน ปราสาทชิลยอง บ่อหมีสีน้ำตาล สวนเฮอเฮ่อมัท อนุสาวรีย์สิงโตหิน สะพานไม้ชาเปล


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ WONDER DREAM SWITZERLAND 7วัน 5คืน
รหัสทัวร์
ITCCH_WY00009
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
24 ก.พ. 66 - 07 เม.ย. 66
เดินทางโดย
alomanair.jpg
ราคาเริ่มต้น
75,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานมัสกัต - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค สวิตเซอร์แลนด์  อาหารเย็น
 • วันที่

  2

  กรุงเบิร์น-บ่อหมี-นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่-เมืองโลซานน์-เมืองเจนีวา-นาฬิกาดอกไม้–น้ำพุจรวดเจ็ทโด
 • วันที่

  3

  เมืองทาซ - หมู่บ้านเซอร์แมท Zermatt - สะพาน Kirchbrücke - optional tour!! นั่งรถไฟสายGornergrat bahn
 • วันที่

  4

  เมืองมองเทรอซ์–ปราสาทซิลยอง-รูปปั้นเฟรดดีเมอร์คิวรี-เมืองเวเว่ย์-เมืองอินเตอร์ลาเคน–ทะเลสาบทูน
 • วันที่

  5

  หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน-น้ำตกชเตาบ์บาค-ยอดเขาจุงเฟรา-เมือง Isaltwald-ทะเลสาบ Brienz-เมืองลูเซิร์น
 • วันที่

  6

  เมืองลูเซิร์น–สะพานไม้ซาเปล–อนุสาวรีย์สิงโตหิน-เมืองซุริค-ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค
 • วันที่

  7

  ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

07 เม.ย. 66 - 13 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
75,900 บาท
เด็กมีเตียง
75,900 บาท
พักเดี่ยว
12,500 บาท
เด็กทารก
22,500 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
07 เม.ย. 66 - 13 เม.ย. 66 75,900 75,900 - 12,500 22,500 - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน