ทัวร์จอร์เจีย AWAY TO GEORGIA (จอร์เจีย) 8 DAYS 5 NIGHTS EK

ทัวร์จอร์เจีย AWAY TO GEORGIA (จอร์เจีย) 8 DAYS 5 NIGHTS EK

ทัวร์จอร์เจีย AWAY TO GEORGIA (จอร์เจีย) 8วัน 5คืน สวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK)-วิหารบากราติ-วิหารกาลาติ Gelati - ถ้ำโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE)-เมืองกอรี (Gori) -พิพิธภัณฑ์สตาลิน - อุพลิซิเค่ Uplistsikhe-เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI)-โบสถ์เกอร์เกตี้-อนุสรณ์สถานรัสเซีย - ป้อมอนานูรี-วิหารสเวติสโคเวลี-มหาวิหารจวารี


ทัวร์จอร์เจีย AWAY TO GEORGIA (จอร์เจีย) 8 DAYS 5 NIGHTS EK
รหัสทัวร์
PVGE_EK00002
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
03 มิ.ย. 66 - 13 ต.ค. 66
เดินทางโดย
alemirates.jpg
ราคาเริ่มต้น
64,988 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ (-/-/-) BKK-DXB EK377 | 02.00-06.00
 • วันที่

  2

  DXB-TBS EK2200 | 11.00-14.25 กรุงเทพ-ดูไบ-ทบิลิซี -เมืองบอร์โจมี (-/-/D)
 • วันที่

  3

  สวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK)-วิหารบากราติ-วิหารกาลาติ Gelati (B/L/D)
 • วันที่

  4

  ถ้ำโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE)-เมืองกอรี (Gori) -พิพิธภัณฑ์สตาลิน (B/L/D)
 • วันที่

  5

  อุพลิซิเค่ Uplistsikhe-เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI)-โบสถ์เกอร์เกตี้-อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (B/L/D)
 • วันที่

  6

  ป้อมอนานูรี-วิหารสเวติสโคเวลี-มหาวิหารจวารี- Chronicle of Georgia (B/L/D)
 • วันที่

  7

  สะพานแห่งสันติภาพ-อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย-ป้อมนาริกาล่า-มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี (B/L/-) – ดูไบ TBS-DXB EK2201 | 15.05-8.15
 • วันที่

  8

  ดูไบ–กรุงเทพฯ (-/-/-)

07 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
64,988 บาท
เด็กมีเตียง
64,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
63,988 บาท
พักเดี่ยว
9,900 บาท
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
67,988 บาท
เด็กมีเตียง
67,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
66,988 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
Group Size
29 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
07 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 64,988 64,988 63,988 9,900 - - 29
13 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66 67,988 67,988 66,988 8,000 - - 29

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน