ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N ซุปตาร์ คุมะมงเปลี่ยนสี

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N ซุปตาร์ คุมะมงเปลี่ยนสี

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N ซุปตาร์ คุมะมงเปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ภูมิภาคคิวชู สีสันญี่ปุ่น ทางตอนใต้ สัมผัสความยิ่งใหญ่ ของปราสาทคุมาโมโตะ 1 ใน 3 ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซากุระโนะบาบะ โจไซ เสน่ห์ย่านการค้าโบราณของเมืองแห่งปราสาท เยี่ยมชม คุมะมง สแควร์ สำนักงานของหมีดำมาดกวน มาสคอตแห่งเมืองคุมาโมโตะ ตระการตา ทุ่งกว้างสุดลูกหูลูกตา ณ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ


ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N ซุปตาร์ คุมะมงเปลี่ยนสี
รหัสทัวร์
TTNJP_FD00019
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
02 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66
เดินทางโดย
alairasia.jpg
ราคาเริ่มต้น
33,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น - จังหวัดคุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ – ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจโซเอน - คุมะมงสแควร์ – ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ - เมืองเบปปุ – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
 • วันที่

  3

  บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ (เข้าชม 2 บ่อ) - เมืองยุฟุอิน - หมู่บ้านยุฟุอินฟลอร์รัล – ทะเลสาบคิริน – เมืองฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดะไซฟุเทมมังกู - ดิวตี้ฟรี - กันดั้ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ
 • วันที่

  4

  อิสระท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย **ไม่มีรถบัสบริการ**
 • วันที่

  5

  ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

02 ต.ค. 66 - 06 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
33,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
Group Size
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
02 ต.ค. 66 - 06 ต.ค. 66 33,888 - - 8,000 - - 34
05 ต.ค. 66 - 09 ต.ค. 66 33,888 - - 8,000 - - 34
06 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 33,888 - - 8,000 - - 34
09 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66 34,888 - - 8,000 - - 34
12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 35,888 - - 8,000 - - 34
13 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 34,888 - - 8,000 - - 34
16 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66 35,888 - - 8,000 - - 34
19 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 34,888 - - 8,000 - - 34
20 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 35,888 - - 8,000 - - 34
23 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 34,888 - - 8,000 - - 34
26 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 33,888 - - 8,000 - - 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน